9. mars 2020

Innleid personell må behandles på lik linje med fast ansatte.

Innleid personell må behandles på lik linje med fast ansatte

Å bekjempe en uønsket arbeidslivsutvikling for innleid personell har i flere år vært et aktivt fokus hos On & Offshore Services.

– Ut – og innleie av arbeidskraft sikrer konkurransekraft og fleksibilitet for aktørene på norsk sokkel. Men dersom gjennomføringen av en slik ordning for utveksling av arbeidskraft ikke fungerer bra i praksis har vi et problem. Dette er hverken bransje, selskaper eller samfunnet forøvrig tjent med, sier Kim Lindseth, CFO i On & Offshore Services.

Innen verfts- og petroleumsindustrien er bruken av innleid personell omfattende, og har lenge vært heftet med kontroverser rundt sosial dumping og skjevheter i arbeidsmiljø mellom fast ansatte og vikarer.

Nylig har også Ptil og Arbeidstilsynet jobbet for å skaffe seg en bedre oversikt over industriens totale omfang av vikarbruk.

Klubbleder: – Bør få ny tariff

EUs Vikarbyrådirektiv fra 2013 ble iverksatt som en direkte konsekvens av dette, og slår fast at innleid arbeidskraft skal ha samme vilkår og arbeidsforhold som fast ansatte.

Sverre Stillufsen er hovedtillitsvalgt og klubbleder i OOS. Han sier selskapet er flinke til å gi de ansatte gode rammer i arbeidshverdagen.

– Jeg mener OOS er flinke til å ta vare på de ansatte. Men siden vi ofte blir utleid til andre kunder er det vel så viktig at vi møter gode arbeidsvilkår der vi er på oppdrag. Det opplever jeg at vi får – mye takket være en stor takhøyde for hva slags type problemer det er lov til å ta opp med ledelsen i OOS, sier han.

– Hvis vi for eksempel ikke er fornøyd med HMS-situasjonen på et oppdrag vi er på kan vi når som helst gi beskjed om dette. Her blir vi som personell alltid tatt på alvor.

Klubblederen håper at det i fremtiden kan komme enda bedre kontrollsystemer som sikrer at innleid personell betales tarifflønn.

– Manglende betaling av tariff må slås hardere ned på, og per idag mener jeg at kontrollsystemene ikke er gode nok på dette området. Det er fremdeles for enkelt å benytte seg av innleid arbeidskraft som står i fare for å bli ofre for sosial dumping.

– Dessuten bør innleid personell bli tatt inn under samme offshore tariff som fast ansatte. Forhåpentligvis blir dette tatt opp under årets lønnsforhandlinger.

Gav innsyn til Aibel

Som mekanisk tjenesteleverandør leverer OOS personell til ulike klasse- og vedlikeholdsprosjekter til landbasert- og offshore industri.

– Selv om vi også fokuserer på egne prosjekter har personellutleie blitt et stadig viktigere område for oss. Idag har vi for eksempel løpende personell-samarbeidsavtaler med aktører som Aibel, Apply og Aker Solutions, sier Lindseth.

Nylig ble personell-avtalen med Aibel reforhandlet.

– Da fikk vi pålegg om å gi dem innsyn i samtlige av ansettelseskontraktene våre. Dette var det uproblematisk for oss å rette oss etter. Vi var tidlig ute med å forstå og tilpasse oss EUs vikarbyrådirektiv etter dette ble innført. Denne typen transparens er svært viktig for oss, utdyper han.

Lindseth er trygg på at OOS kan tilby eget personell rammer som bidrar til å utjevne bransjeforskjellene som fremdeles finnes idag.

– Hos oss skal ansatte være trygge på at vi tilbyr skikkelige arbeidsforhold regulert etter pålegg fra norsk lov. På samme måte skal alle våre samarbeidspartnere og kunder være trygge på at vi opererer på rett side av loven. Her ønsker vi å være en aktør som aktivt bidrar til bedre arbeidsvilkår og redusert sosial dumping, sier han.