Løpende oppdatering angående koronaviruset

OPPDATERT INFORMASJON 16.03, kl. 15:50

Distribuert permitteringsvarsel er nå også gjort tilgjengelig på intranettet.

Minner om at om du er ute på oppdrag og lurer på hvordan du skal forholde deg til situasjonen der du er, så kan du kontakte koordinatorene (Mikal: mmo@oos.no / Synne: synne@oos.no ). Om du har spørsmål knyttet til lønn ber vi deg kontakte Rune på lonn@oos.no.

Spørsmål om permittering og din konkrete situasjon kan rettes til tillitsvalgt/leder i Klubben Sverre Stillufsen på klubben@oos.no / mob 994 32 363 og personalansvarlig Kim B. Lindseth på kim.lindseth@oos.no.

OPPDATERT INFORMASJON 16.03, kl. 12:05

Som en konsekvens av koronaviruset vil alle ansatte i On & Offshore Services AS i dag motta permitteringsvarsel. Behov for permittering er i henhold til hovedavtalen drøftet med Klubben, og det er enighet om at det foreligger saklig grunn til permittering. Permitteringsvarselet som distribueres i løpet av dagen er utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte. Merk at varslingstiden i utgangspunktet er satt til 14 dager. Vi vil ta hensyn til avspasering og andre forhold som påvirker eventuelt tidspunkt for permittering. Det er tatt forbehold om at endringer av permitteringsreglene knyttet til koronaviruset kan påvirke varslingstiden og tidspunkt for permittering.

Etter at permitteringsvarselet er distribuert vil vi fortløpende gå ut med permitteringsbrev og praktisk informasjon til den enkelte etter hvert som tidspunkt for permittering nærmer seg.

Som tidligere konstatert er situasjonen midlertidig, og vi opplever at våre kunder har stort behov for våre tjenester i 2020. Dette innebærer at eventuelle permitteringer vil trekkes fortløpende etter hvert som våre kunder normaliserer situasjonen og ber om mobilisering av vårt personell.

Vi beklager all usikkerhet og vil tilstrebe å følge opp med ny informasjon etter hvert som situasjonen utvikler seg!

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Norsk Industri: www.norskindustri.no

Fellesforbundet: https://www.fellesforbundet.no/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

OPPDATERT INFORMASJON 13.03, kl. 15:45

Situasjonen utvikler seg fra time til time. Mange av oss blir påvirket av de tiltakene myndighetene iverksetter som stengte barnehager, skoler og utvidete karanteneperioder. Som bedrift vil vi jobbe for å sikre våre ansattes rettigheter i den fasen vi går inn i.

Om du er ute på oppdrag og lurer på hvordan du skal forholde deg til situasjonen der du er, så oppfordrer vi deg til å kontakte koordinatorene (Mikal: mmo@oos.no / Synne: synne@oos.no ). Om du har spørsmål knyttet til lønn ber vi deg kontakte Rune på lonn@oos.no. Andre spørsmål kan rettes til Kim på kim.lindseth@oos.no.

På oppdrag skal dere følge kundens tiltak og instrukser. Vi har ingen mulighet eller myndighet til å overstyre de tiltakene som våre kunder iverksetter lokalt så lenge du jobber under kundens instruksjon og ledelse. Som de fleste andre arbeidsgivere anbefaler vi våre ansatte å følge myndighetenes råd og gjøre egne vurderinger. Om den enkelte er frisk og ikke påvirket av korona, så gjelder mobinfo og avtalte betingelser frem til annet er kommunisert. Om du opplever spesielle utfordringer knyttet til situasjonen setter vi pris på konkrete spørsmål eller innspill til hva du trenger å få avklart. Vi vil være tilgjengelige som normalt på vakttelefonen og e-postene nevnt over.

I dag har vi drøftet med Klubben konsekvenser av den situasjonen vi er i og mulige tiltak. Vi opplever nå at koronaviruset fører til at bestillinger stopper opp og prosjekter utsettes i tid. Vi har siste døgnet opplevd at kunder avslutter oppdrag før tiden som en direkte konsekvens av koronaviruset. Dette medfører en situasjon hvor bedriften sannsynligvis må permittere personell. I løpet av mandag vil vi sammen med Klubben ta endelig stilling til hvordan dette vil bli. Ved eventuelle permitteringer vil krisepakken som regjeringen publiserte i dag 13.03 legges til grunn.

Samtidig vil vi være tydelige på at situasjonen er midlertidig, og vi opplever at våre kunder har stort behov for våre tjenester i 2020. Dette innebærer at eventuelle permitteringer vil trekkes fortløpende etter hvert som våre kunder normaliserer situasjonen og ber om mobilisering av vårt personell.

Vi beklager all usikkerhet og vil tilstrebe å følge opp med ny informasjon etter hvert som situasjonen utvikler seg!

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Norsk Industri: www.norskindustri.no

Fellesforbundet: https://www.fellesforbundet.no/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

OPPDATERT INFORMASJON 12.03, kl. 14:15

Vi arbeider kontinuerlig med å avklare konsekvenser knyttet til den pågående situasjonen.

For praktiske forhold arbeider du på oppdrag under kundens instruksjon og ledelse. Det betyr at du under oppdraget skal følge instrukser og de løpende vurderinger som kunden gjør knyttet til koronaviruset og risiko for smitte.

Vi ber nå alle ansatte som har vært i utlandet den siste tiden om å melde/informere om dette til kontoret/koordinator før avtale om ny mobilisering. Dette for at vi skal kunne ta hensyn til retningslinjer fra våre kunder.

Norsk Industri har i dag publisert oppdatert analyse og status: http://clicklink.norskindustri.no/m/1/26640850/02-b20072-87c96147d703412dbd292037a7cd1452/2/938/1816c531-0caf-42d8-9049-5f7f3837a039

Når det gjelder den enkeltes rettigheter i denne spesielle situasjonen vil vi i samarbeid med tillitsvalgte arbeide for å få en oversikt. Mye er uavklart, men vi vil oppdatere underveis.

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Norsk Industri: www.norskindustri.no

Fellesforbundet: https://www.fellesforbundet.no/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

Som bedrift forholder vi oss til de rådene som helsemyndighetene gir og de retningslinjer vi får fra våre kunder.

På generelt grunnlag anbefaler vi alle våre ansatte å følge råd fra helsemyndighetene.

I den fasen vi er nå oppfordrer vi alle til å sende timelister og reiseregning elektronisk til kontoret/ lonn@oos.no fremfor ved personlig oppmøte. Videre oppfordrer vi alle til å gjøre nødvendige avklaringer med kontoret per telefon/mail. Dette for å begrense antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. Tiltaket er innført for å bidra til å bremse smittespredningen.

OPPDATERT INFORMASJON 11.03:

Vi ber alle ansatte som den siste tiden har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus melde dette til kontoret/koordinator så snart som mulig. Dette for at vi skal kunne iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense videre smitte og legge tilrette for oppfølging av den enkelte. De aktuelle landene er Kina (fastland), Sør-Korea, Iran, Italia: alle regioner i Italia nord for Roma (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia og Toscana), Østerrike/Tyrol, Japan, Singapore, Hong Kong.

Hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset må du ta kontakt med din fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117 (merk: du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp). Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Forøvrig følger bedriften gjeldende prosedyrer knyttet til sykdom og sykemelding. Vi anmoder om at du alltid melder sykdom så raskt som mulig til koordinator slik at vi kan hensynta situasjonen ved planlegging av ditt og dine kollegers arbeid.

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

NHO: www.nho.no

LO: www.lo.no

– Innleid personell må behandles på lik linje med fast ansatte

Å bekjempe en uønsket arbeidslivsutvikling for innleid personell har i flere år vært et aktivt fokus hos On & Offshore Services.

– Ut- og innleie av arbeidskraft sikrer konkurransekraft og fleksibilitet for aktørene på norsk sokkel. Men dersom gjennomføringen av en slik ordning for utveksling av arbeidskraft ikke fungerer bra i praksis har vi et problem. Dette er hverken bransje, selskaper eller samfunnet forøvrig tjent med, sier Kim Lindseth, CFO i On & Offshore Services.

Innen verfts- og petroleumsindustrien er bruken av innleid personell omfattende, og har lenge vært heftet med kontroverser rundt sosial dumping og skjevheter i arbeidsmiljø mellom fast ansatte og vikarer.

Nylig har også Ptil og Arbeidstilsynet jobbet for å skaffe seg en bedre oversikt over industriens totale omfang av vikarbruk.

Klubbleder: – Bør få ny tariff

EUs Vikarbyrådirektiv fra 2013 ble iverksatt som en direkte konsekvens av dette, og slår fast at innleid arbeidskraft skal ha samme vilkår og arbeidsforhold som fast ansatte.

Sverre Stillufsen er hovedtillitsvalgt og klubbleder i OOS. Han sier selskapet er flinke til å gi de ansatte gode rammer i arbeidshverdagen.

– Jeg mener OOS er flinke til å ta vare på de ansatte. Men siden vi ofte blir utleid til andre kunder er det vel så viktig at vi møter gode arbeidsvilkår der vi er på oppdrag. Det opplever jeg at vi får – mye takket være en stor takhøyde for hva slags type problemer det er lov til å ta opp med ledelsen i OOS, sier han.

– Hvis vi for eksempel ikke er fornøyd med HMS-situasjonen på et oppdrag vi er på kan vi når som helst gi beskjed om dette. Her blir vi som personell alltid tatt på alvor.

Klubblederen håper at det i fremtiden kan komme enda bedre kontrollsystemer som sikrer at innleid personell betales tarifflønn.

– Manglende betaling av tariff må slås hardere ned på, og per idag mener jeg at kontrollsystemene ikke er gode nok på dette området. Det er fremdeles for enkelt å benytte seg av innleid arbeidskraft som står i fare for å bli ofre for sosial dumping.

– Dessuten bør innleid personell bli tatt inn under samme offshore tariff som fast ansatte. Forhåpentligvis blir dette tatt opp under årets lønnsforhandlinger.

Gav innsyn til Aibel

Som mekanisk tjenesteleverandør leverer OOS personell til ulike klasse- og vedlikeholdsprosjekter til landbasert- og offshore industri.

– Selv om vi også fokuserer på egne prosjekter har personellutleie blitt et stadig viktigere område for oss. Idag har vi for eksempel løpende personell-samarbeidsavtaler med aktører som Aibel, Apply og Aker Solutions, sier Lindseth.

Nylig ble personell-avtalen med Aibel reforhandlet.

– Da fikk vi pålegg om å gi dem innsyn i samtlige av ansettelseskontraktene våre. Dette var det uproblematisk for oss å rette oss etter. Vi var tidlig ute med å forstå og tilpasse oss EUs vikarbyrådirektiv etter dette ble innført. Denne typen transparens er svært viktig for oss, utdyper han.

Lindseth er trygg på at OOS kan tilby eget personell rammer som bidrar til å utjevne bransjeforskjellene som fremdeles finnes idag.

– Hos oss skal ansatte være trygge på at vi tilbyr skikkelige arbeidsforhold regulert etter pålegg fra norsk lov. På samme måte skal alle våre samarbeidspartnere og kunder være trygge på at vi opererer på rett side av loven. Her ønsker vi å være en aktør som aktivt bidrar til bedre arbeidsvilkår og redusert sosial dumping, sier han.

 

MHWirth: – Avhengig av solide underleverandører

Attraktiv fagkompetanse og HSE-fokus trekkes frem som noen av de viktigste årsakene til at On & Offshore Services gjennom en årrekke har vært foretrukken leverandør til riggutstyrs-aktøren MHWirth.

Med sin solide forankring på fem kontinenter er MHWirth en av verdens ledende aktører innen drilling-systemer og tilknyttede løsninger. Selskapet er idag spesialister på leveranser til alt fra reservoar, produksjon og hele livssykluser til oljefelt.

Leder for selskapets ettermarkedsavdeling for Europa, Øystein Sunde Pedersen, sier selskapet er helt avhengig av gode og solide underleverandører for å kunne levere på et høyt nivå til sine kunder.

– Vi har et stort behov for å kunne skaffe oss riktig og skreddersydd fagkompetanse der vi trenger det – når vi trenger det. Da er en solid underleverandør vi kan stole på svært viktig for oss, forteller Sunde Pedersen.

West Linus, Transocean Spitsbergen og klasseprosjekter på sokkelen

MHWirth har gjennom en årrekke benyttet OOS som foretrukken underleverandør i ettermarkedet. Selskapet har nylig bidratt på flere vedlikeholds-, klasse- og installasjonsjobber på ulike siter for utstyrs-kjempen.

– OOS har for eksempel vært sterkt involvert i flere offshore RNX-installasjoner på to Seadrill-rigger, samt bidratt tungt i SPS-prosjekter for Transocean Spitsbergen i Ølen på Vestlandet. For øyeblikket har vi også folk fra OOS involvert i flere av våre pågående klasseprosjekter på den norske sokkelen.

– For øyeblikket har vi også innleid personell fra OOS som sitter her hos oss og bidrar i våre prosjekter. Da jobber OOS-personellet i praksis som våre ressurser, og viser seg ute hos kunder eller andre som MHWirth-representanter i våre kjeledresser.

Ressursbehovet til MHWirth varierer som oftest mellom behov for kortere oppdrag, som ved vanlige installasjonsjobber, eller behov for mer omfattende avtaler.

– Da kan OOS for eksempel også levere supervisor-personell til våre prosjekter over en lengre tidsperiode, forklarer han.

Utover tilgang på personell og fagressurser tilbyr OOS også MHWirth leie av verktøy-containere. Disse leveres fylt med skreddersydd utstyr etter behov.

– På forhånd kartlegger OOS behovet vårt og hva vi trenger til jobben. Så sørger de for transport av containeren til siten verktøyet trengs på. Dette er svært nyttig for oss, og gjør at vi kan redusere interne beholdninger av utstyr, sier han.

HSE på topp

Kompetanse og god dialog trekkes frem som viktige årsaker til det godt etablerte samarbeidet.

– Vi opplever dem som løsningsorienterte og solide å samarbeide med. De kan gi oss riggere, sveisere, hydrauliske mekanikere og ellers kompetansen vi trenger.

Sunde Pedersen sier det likevel særlig er selskapets HSE-fokus som står frem.

– Det er ingen tvil om at OOS tar HSE på største alvor. Dette er svært viktig for oss, og det er tydelig svært viktig for dem også. Vi sparrer ofte og sørger for å spille hverandre gode.

– Dette kommer også som et resultat av den ærlige og åpne dialogen vi ellers har med dem. Ingen spørsmål er for små eller for store til å kunne drøftes. Vi blir også alltid møtt med respons og konstruktiv kritikk om det trengs, sier Sunde Pedersen.

Lojalitet i retur

Gjennom årene har OOS også vist lojalitet mot MHWirth.

– Dette er et viktig trekk ved underleverandører. Det handler om at vi er avhengig av forutsigbarhet i hverdagen. Vi må vite hva vi kan forholde oss til, forklarer han.

Lojaliteten kom særlig til syne under markedsendringene forårsaket av bransjenedturen rundt 2014. Da kunne OOS gått i konkurranse med MHWirth på flere områder.

– Det valgte de å ikke gjøre, og tilbydde oss i stedet lojalitet som leverandør. Det har de overholdt siden. De har heller ikke tilbudt sine tjenester til andre i konkurrerende situasjoner, noe vi setter stor pris på.

– En viktig kunde og samarbeidspartner

Mikal Morgan, Senior personellkoordinator i OOS, setter pris på skussmålene fra hva han kaller «en svært viktig kunde og samarbeidspartner».

– Vi har hatt et nært og godt samarbeid i både gode og dårlige tider, og vårt personell er med på mange spennende prosjekter og utfordrende jobber i Norge og verden forøvrig. Det setter vi pris på.

– Nå ser vi frem til å utvikle samarbeidet vårt videre i årene som kommer.

Les mer om MHWirth her

Disse jobbmulighetene finner du hos OOS

Kombinasjonen stigende oppdragsmengde og lyse markedsutsikter gjør at OOS for øyeblikket søker etter flere dyktige folk med rett kompetanse som har lyst på spennende jobbutfordringer. 

– I første omgang søker vi etter både fast ansatte og personell som kan være tilgjengelige via vår ressurspool, sier Mikal Morgan, Senior Personalkoordinator i OOS.

I retur kan OOS tilby gode betingelser, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø hos en solid og tradisjonsrik industribedrift.

Kompetansen vi ser etter:

  • Industrimekanikere, gjerne med dybdekompetanse innen hydraulikk eller ventilteknikk
  • Industrirørleggere, gjerne med dybdekompetanse innen instrumentrørlegging og ventilteknikk
  • Platearbeidere
  • Sveisere med sertifikatene 111, 136 og 141

Kandidater og personell med riggerkurs og bolte- og flensetrekkerkurs vil bli foretrukket.

– Vi ønsker at at flesteparten av personellet til OOS skal være fast ansatte. Her ser vi for eksempel også alltid primært etter nye fast ansatte i egne rekker, hvor personell fra ressurspoolen som hovedregel blir prioritert, forklarer Morgan.

– I April og Mai fikk for eksempel 13 stk fra vår interne ressurspool tilbud om fast ansettelse, sier han.

For mange av våre oppdrag finnes det krav om gyldig sitetest for plate, rør eller sveis. Det er også gjerne et krav om erfaring fra offshorearbeid samt gyldig GSK sikkerhetskurs.

Synes du vår virksomhet virker interessant, send noen ord om deg selv og CV til jobb@oos.no

 

Satser på landbasert industri

OOS er tradisjonelt en tung aktør innen offshore modifikasjons- og bemanningsoppdrag. Nå øker selskapet satsingen innen landbasert industri.

– Som industriselskap må vi være konkurransedyktige, og oljen kommer ikke til å vare evig – selv om den fremdeles vil være et levebrød for mange i flere år til. Derfor ser vi allerede nå mer på mulighetene for å kunne øke tilstedeværelsen mot den landbaserte industrien, som for eksempel oppdrettsselskaper, forteller Terje Uleberg, Daglig leder i OOS.

Første oppdrag i Florø

Satsningen på landbasert industri har allerede gitt OOS napp hos en oppdrettsaktør.

– Vi er hyret inn fra et selskap i Florø, hvor vi har hjulpet til med vedlikehold og oppgradering av en produksjonslinje for laksefor. Vi har allerede fått signaler om at vi kan være med dem videre, og forhåpentligvis kan vi skaffe oss mer kompetanse i denne retningen

Oppdrags-leder i Florø-selskapet er fornøyd med innsatsen fra OOS.

– Det er tydelig at selskapet har kompetanse og erfaring fra offshore-oppdrag. De har opptrådt ryddig, og levert bra kvalitet på arbeidet så langt. Forhåpentligvis kan vi fortsette samarbeidet og bygge videre på dette oppdraget, sier han.

Ønsker du mer informasjon om tjenestene fra OOS og hvilke oppdrag selskapet kan utføre for din bedrift?

Kontakt Daglig leder Terje Uleberg på telefon 916 40 240 eller mail tul@oos.no

– Våre ansatte er vår viktigste ressurs

– Det er viktig for oss at kjernekompetansen vår primært sikres gjennom egne fast ansatte, som har sikre arbeidsforhold samt en spennende og variert arbeidshverdag, sier Kim Lindseth, CFO i OOS. 

Med sin forretningsadresse i Kristiansand er On & Offshore Services AS en tradisjonsrik sørlandsbedrift. Brorparten av selskapets ansatte er bosatt i regionen, og mange har svært lang fartstid både i bransjen og i bedriften.

– Vi er opptatt av å ta vare på våre ansatte og samtidig sørge for at de kan oppleve gode, spennende og varierte arbeidshverdager. Derfor sender vi dem for eksempel også på jevnlige resertifiseringer og andre kompetansehevende tiltak, slik at de kan utvikle seg videre, forklarer Lindseth.

– Samtlige ansatte i selskapet er dermed reisepersonell med påkrevde kurs og sertifikater for offshorearbeid, sier han.

Tilsammen har selskapets ansatte tung industriell erfaring.

– Vårt personell har erfaring fra de fleste rigger/installasjoner på norsk sokkel – samt svært mange lokasjoner på land i Norge og internasjonalt, sier han.

OOS har inngått tariffavtale med Fellesforbundet, Industrioverenskomsten/VO-delen. Dette gjør at selskapets personell kan arbeide under ulike arbeidstidsordninger.

– Vi mener at dette bidrar til at det er attraktivt å jobbe hos oss. I OOS blir man tatt vare på, og man vil både oppleve spennende hverdager og få utviklet sin individuelle kompetanse, avslutter Lindseth.

For mer informasjon om jobbmuligheter i OOS benytt deg av kontaktskjemaet under. Du hører fra oss innen kort tid.

 

 

– Et tradisjonsrikt industriselskap fra Sørlandet

On & Offshore Services AS ble etablert i 2003 med en klar målsetning om å bli en utfordrer i markedet for vedlikehold og modifikasjon av offshoreinstallasjoner.

Selskapet ble tuftet på gründernes 25 år lange erfaring fra prosjektarbeid og bemanning på norsk sokkel og i landbasert industri – ikke minst som ansatte i selskapet Oil Industry Services AS (OIS).

– Helt fra starten av har kunnskapen, erfaringen og kompetansen hos våre operatører og ledere vært grunnfjellet for virksomheten vår. I dag er vi stolte av å kunne tilby våre kunder høyt kvalifisert personell med oppdaterte sertifikater og attester – både som en totalansvarlig leverandør av prosjekter, eller som individuelt tilpasset bemanningsstøtte, sier Terje Uleberg, Daglig leder i OOS.

– Som lokasjon for offshore industri er kanskje Kristiansand bedre kjent i Houston enn i Stavanger. Dette sier litt om hva slags kompetanse og erfaring regionen vår besitter. Vi er selvfølgelig stolte over å være en del av dette, fortsetter han. 

Idag er selskapet via morselskap On & Offshore Holding AS (orgnr 991 126 120) registrert på OTC listen ved Oslo Børs.

Dagens eierskap gir ingen industrielle bindinger.